ข้อตกลงการอนุญาตสำหรับผู้ใช้ (EULA) ของ Wenud – วีนัด

แอปพลิเคชัน Wenud – วีนัด (“แอปพลิเคชัน”) และเนื้อหาและข้อมูล (“ข้อมูล”) ที่รวมในแอปพลิเคชันเป็นกรรมสิทธิ์ของ Imative Studio Co. Ltd. หรือบริษัทสาขา (รวมเรียกว่า “Imative Studio”) หรือผู้ให้อนุญาต แอปพลิเคชันและข้อมูลจัดหาให้ตามข้อตกลงการอนุญาตนี้ และเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขต่อไปนี้ซึ่งยอมรับโดยผู้ใช้ (“คุณ” หรือ “ของคุณ”) ด้านหนึ่ง และ Imative Studio และผู้ให้อนุญาต และบริษัทในเครือของ Imative Studio อีกด้านหนึ่ง

ข้อสำคัญ: โปรดอ่านข้อตกลงการอนุญาตนี้ทั้งหมดก่อนซื้อหรือใช้แอปพลิเคชันนี้ การซื้อ การติดตั้ง การคัดลอก หรือใช้แอปพลิเคชันนี้เป็นการยอมรับว่าคุณได้อ่านข้อตกลงการอนุญาตนี้และยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไข หากคุณไม่ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไข อย่าซื้อ ติดตั้ง หรือใช้แอปพลิเคชัน

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของการอนุญาต Imative Studio อนุญาตให้คุณใช้แอปพลิเคชันและข้อมูลแบบไม่เฉพาะเจาะจงโดยจำกัดตามข้อกำหนดในข้อตกลงนี้ คุณยอมรับที่จะใช้แอปพลิเคชันและข้อมูลเพื่อใช้ส่วนตัวเท่านั้น หรือใช้ในการดำเนินงานภายในของธุรกิจหากใช้ได้ และไม่ใช้สำหรับให้บริการ แบ่งใช้งาน ขายต่อ หรือวัตถุประสงค์อื่นที่คล้ายกัน

ข้อจำกัด เว้นแต่ว่าจะได้อนุญาตโดยชัดแจ้งในข้อตกลงการอนุญาตนี้ คุณยอมรับที่จะไม่ทำซ้ำ คัดลอก แก้ไข ถอดรหัส แยกส่วน วิศวกรรมย้อนกลับ หรือสร้างงานที่ดัดแปลงจากส่วนใดๆ ของแอปพลิเคชันและข้อมูล และไม่โอนหรือแจกจ่ายในรูปแบบใดๆ สำหรับวัตถุประสงค์ใดๆ ยกเว้นตามขอบเขตที่กฎหมายที่บังคับใช้อนุญาต ห้ามให้เช่าหรือเช่าซื้อแอปพลิเคชันหรือข้อมูลกับบุคคลอื่นหรือบุคคลที่สาม

การส่งเนื้อหาของผู้ใช้

การผจญภัย หรือ (“Digital Footprint”) ผู้ใช้สามารถส่งเนื้อหารวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะภาพถ่าย ข้อความ และคำอธิบายการผจญภัยให้กับ Imative Studio (“ข้อมูลการผจญภัย”) ข้อมูลการผจญภัยจะเป็นทรัพย์สินและลิขสิทธิ์ของผู้สร้างคนแรก อย่างไรก็ตาม โดยการส่งข้อมูลการผจญภัยให้กับ Imative Studio คุณได้ให้อนุญาตและสิทธิ์กับ Imative Studio โดยสามารถโอนได้ แบบตลอดไป ไม่มีค่าใช้จ่าย และเรียกคืนไม่ได้สำหรับการทำซ้ำ สร้างงานที่ดัดแปลง ให้อนุญาต แจกจ่าย จำหน่าย นำเสนอต่อสาธารณะ และแสดงต่อสาธารณะของข้อมูลการผจญภัยที่ส่งเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ โดยมีการจำกัดหรือข้อผูกพันกับคุณ คุณรับรองและรับประกันกับ Imative Studio ว่าข้อมูลการผจญภัยใดๆ ที่คุณส่งไม่ได้ละเมิดเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ลิขสิทธิ์ สิทธิ์ในการเผยแพร่ หรือสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ ของบุคคลที่สาม และคุณรับรองและรับประกันว่าข้อมูลการผจญภัยใดๆ ที่คุณส่งมีความถูกต้อง อ้างอิงถึงตำแหน่งสาธารณะและปลอดภัย และไม่ได้จำกัดโดยกฎหมายหรือกฎระเบียบที่บังคับใช้ใดๆ คุณยอมรับว่าคุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการตรวจสอบความถูกต้องและการปฏิบัติตามกฎหมายของข้อมูลการผจญภัยใดๆ ที่คุณส่งให้กับ Imative Studio ทั้งโดยตรงและโดยอ้อม

ระดับและความเห็น คุณอาจมีโอกาสจัดระดับและส่งความเห็นเกี่ยวกับการผจญภัยที่ผู้ใช้ส่ง และส่งข้อมูลอื่นๆ คุณยอมรับว่าคุณจะไม่ได้รับความเป็นส่วนตัวเกี่ยวกับการส่งเนื้อหาดังกล่าว เราไม่สามารถรับรองความปลอดภัยของข้อมูลที่คุณเปิดเผยผ่านทางสื่อเหล่านี้ คุณเต็มใจเปิดเผยข้อมูลเหล่านั้น และคุณเป็นผู้รับความเสี่ยงเอง คุณควรใช้วิจารณญาณในการส่งข้อมูล ความเห็น หรือเนื้อหาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้คนอื่น, ผู้ให้บริการ, Imative Studio หรือบุคคลที่สาม คุณต้องเป็นผู้รับผิดชอบตามกฎหมายสำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นกับผู้ใช้คนอื่น, Imative Studio หรือบุคคลที่สามซึ่งเกิดจากข้อคิดเห็น ความเห็น หรือข้อมูลหรือเนื้อหาอื่นๆ ที่สามารถดำเนินการทางกฎหมายได้หรือเป็นการหมิ่นประมาทซึ่งคุณส่งไปยังไซต์ของ Imative Studio ไม่ใช่ผู้รับผิดชอบตามกฎหมายสำหรับการส่งเนื้อหาของผู้ใช้ดังกล่าว แม้ว่าการส่งเนื้อหาจากผู้ใช้จะเป็นการหมิ่นประมาทหรือสามารถดำเนินการทางกฎหมายได้ Imative Studio จะไม่รับผิดชอบต่อการลบ ตรวจสอบ หรือความทันการณ์ของการส่งเนื้อหาของผู้ใช้ใดๆ

คุณคือผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการส่งเนื้อหาที่คุณเผยแพร่ทางแอปพลิเคชัน และสำหรับผลที่ตามมาของการส่งเนื้อหาดังกล่าว เราไม่ได้มีหน้าที่เฝ้าตรวจสอบระดับและความเห็นที่ผู้ใช้ส่ง หรือการส่งเนื้อหาของผู้ใช้อื่นๆ คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับความเสียหายที่เกิดจากการละเมิดลิขสิทธิ์ กรรมสิทธิ์ หรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากการส่งเนื้อหาของคุณ โดยการส่งระดับหรือความเห็น หรือข้อมูลอื่น คุณได้ให้สิทธิ์หรือรับรองว่าเจ้าของข้อมูลดังกล่าวได้ให้สิทธิ์กับ Imative Studio อย่างชัดแจ้ง โดยไม่มีค่าใช้จ่าย แบบตลอดไป เรียกคืนไม่ได้ สามารถโอนได้ ไม่เฉพาะเจาะจงสำหรับใช้ ทำซ้ำ แก้ไข ปรับเปลี่ยน เผยแพร่ นำเสนอ สร้างงานที่ดัดแปลง แปล และแจกจ่ายข้อมูลดังกล่าว (ทั้งหมดหรือบางส่วน) ได้ทั่วโลก และ/หรือรวมไว้ในงานอื่นๆ ในรูปแบบ สื่อ หรือเทคโนโลยีใดๆ ที่เป็นที่รู้จักในขณะนี้หรือพัฒนาขึ้นหลังจากนี้ตามระยะเวลาของลิขสิทธิ์หรือสิทธิ์อื่นๆ ที่มีอยู่ในข้อมูลดังกล่าว คุณอนุญาตให้ผู้ใช้คนอื่นเข้าถึง ดู จัดเก็บ และทำซ้ำข้อมูลสำหรับการใช้งานส่วนตัวของผู้ใช้ คุณให้สิทธิ์ Imative Studio แก้ไข คัดลอก เผยแพร่ และแจกจ่ายข้อมูลที่คุณจัดหาให้ในแอปพลิเคชัน

คุณยอมรับว่าการใช้งานหรือการเชื่อถือที่เกี่ยวข้องกับการส่งเนื้อหาของผู้ใช้ใดๆ ในแอปพลิเคชันถือเป็นความเสี่ยงของคุณเอง ตัวอย่างเช่น เราไม่ผิดชอบและรับรองความเห็น คำปรึกษา การแนะนำที่ผู้ใช้ส่ง และเราปฏิเสธความรับผิดใดๆ ทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง เราไม่ยืนยันหรือตรวจสอบคุณสมบัติ ประวัติ หรือความสามของผู้ใช้หรือข้อมูลที่ส่งในแอปพลิเคชัน ดังนั้น เราขอแนะนำให้คุณระมัดระวังและใช้สามัญสำนึกและวิจารณญาณเมื่อใช้แอปพลิเคชันหรือการส่งเนื้อหาของผู้ใช้

หลักปฏิบัติ: คุณยอมรับว่าคุณจะไม่ส่งข้อมูลที่มีลักษณะดังต่อไปนี้ไปยังแอปพลิเคชัน:

  1. หมิ่นประมาท ไม่เหมาะสม ก่อกวน คุกคาม ต้องคัดค้าน หรือบุกรุกความเป็นส่วนตัวของบุคคลอื่น
  2. ไม่เคารพบุคคลอื่น น่ารังเกียจ หรือการล่วงละเมิดทางเชื้อชาติหรืออื่นๆ
  3. อันตราย รุนแรง หยาบคาย ลามก อนาจาร หรือเนื้อหาทางเพศอื่นๆ หรือที่เป็นอันตรายอื่นๆ หรือคาดว่าได้จะว่าเป็นอันตรายต่อบุคคลใดๆ
  4. ผิดกฎหมายหรือสนับสนุนหรือส่งเสริมการกระทำผิดกฎหมาย หรือการพูดคุยถึงการกระทำผิดกฎหมายโดยมีเจตนากระทำการดังกล่าว รวมถึงการส่งเนื้อหาของผู้ใช้ที่แสดงความพยายามมีส่วนร่วม สื่อลามกเด็ก การติดตาม การล่วงละเมิดทางเพศ การหลอกลวง การค้าสิ่งลามกหรือของที่ถูกโจรกรรม การค้ายาเสพติดและ/หรือการใช้ยาเสพติด การก่อกวน การโจรกรรม หรือการคบคิดเพื่อก่ออาชญากรรม
  5. ฝ่าฝืนหรือละเมิดสิทธิ์ของบุคคลที่สามได้แก่: (ก) ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า หรือกรรมสิทธิ์หรือสิทธิ์ตามสัญญาอื่นๆ; (ข) สิทธิส่วนบุคคล (โดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณต้องไม่แจกจ่ายข้อมูลส่วนตัวของบุคคลอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต) หรือสิทธิสาธารณะ; หรือ (ค) การรักษาความลับใดๆ
  6. เกี่ยวกับการค้า ธุรกิจ โฆษณา หรือข้อเสนอขายผลิตภัณฑ์ บริการ หรืออื่นๆ (ไม่ว่าจะเป็นการแสวงหาผลกำไรหรือไม่ก็ตาม) หรือชักชวนบุคคลอื่น (รวมถึงการชักชวนให้เข้าร่วมหรือบริจาค)
  7. มีไวรัสหรือส่วนประกอบที่เป็นอันตราย หรือคุกคาม ทำให้ผิดปกติ ทำความเสียหายให้กับแอปพลิเคชัน หรือเครือข่ายที่เชื่อมต่อ หรือรบกวนการใช้งานหรือความบันเทิงในแอปพลิเคชันของบุคคลใดๆ
  8. ไม่เป็นความจริงหรือทำให้เข้าใจผิด

เราไม่สามารถและไม่รับรองว่าผู้ใช้คนอื่นจะปฏิบัติตามหลักปฏิบัติดังกล่าวที่มา และในการตกลงระหว่างคุณกับเรา คุณยอมรับความเสี่ยงสำหรับอันตรายและการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นจากไม่ปฏิบัติตามดังกล่าว

ความรับผิดชอบของ Imative Studio เราจะไม่รับรองใดๆ ต่อความถูกต้อง ความเชื่อถือได้ ความสมบูรณ์ หรือความทันการณ์ของแอปพลิเคชัน ข้อมูล หรือข้อมูลการผจญภัยหรือเกี่ยวกับผลที่จะได้รับจากการใช้แอปพลิเคชัน ข้อมูล หรือข้อมูลการผจญภัยดังกล่าว การใช้งานหรือการเชื่อถือแอปพลิเคชัน ข้อมูล หรือข้อมูลการผจญภัยถือเป็นความเสี่ยงของคุณเอง

เนื้อหาและข้อมูลบางอย่างอาจจัดหาให้โดยบุคคลที่สาม รวมถึงข้อมูลการผจญภัยและระดับและความเห็นที่ผู้ใช้ส่ง Imative Studio จะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาดังกล่าว Imative Studio จะไม่ตรวจสอบข้อมูลการผจญภัยที่ส่งหรือการส่งเนื้อหาของผู้ใช้อื่นๆ สำหรับความถูกต้อง ความเกี่ยวข้อง การปฏิบัติตามกฎหมาย หรือความปลอดภัย คุณควรตรวจสอบความถูกต้อง ความปลอดภัย การปฏิบัติตามกฎหมาย และ/หรือความเกี่ยวข้องของข้อมูลการผจญภัยหรือการส่งเนื้อหาของผู้ใช้ใดๆ ก่อนการใช้งานสำหรับวัตถุประสงค์ใดๆ การใช้งานหรือการเชื่อถือข้อมูลการผจญภัยหรือการส่งเนื้อหาของผู้ใช้ถือเป็นความเสี่ยงของคุณเอง

แอปพลิเคชัน ข้อมูล และข้อมูลการผจญภัยนี้จัดหาให้ตาม ‘ที่เป็นอยู่’ โดยไม่มีการรับประกันใดๆ IMATIVE STUDIO ปฏิเสธความรับผิดต่อการรับประกันทุกรูปแบบ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ การรับประกันความสามารถทางการค้า การไม่ละเมิดกรรมสิทธิ์หรือสิทธิ์ของบุคคลที่สาม และการรับประกันความเหมาะสมตามวัตถุประสงค์เฉพาะ ภายใต้ขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาตให้มีผลบังคับ

การปฏิเสธความรับผิดต่อความเสียหายบางประการ

การใช้งานแอปพลิเคชัน ข้อมูล หรือข้อมูลการผจญภัยถือเป็นความเสี่ยงของคุณเอง หากคุณไม่พึงพอใจแอปพลิเคชัน ข้อมูล หรือข้อมูลการผจญภัย คุณต้องยุติการใช้งานแอปพลิเคชัน ข้อมูล หรือข้อมูลการผจญภัยดังกล่าว ไม่ว่ากรณีใดๆ IMATIVE STUDIO จะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายใดๆ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงความเสียหายโดยบังเอิญ ความเสียหายที่เป็นตัวอย่าง และความเสียหายอันเป็นผลสืบเนื่อง การสูญเสียกำไร หรือความเสียหายที่เป็นผลมากจากการสูญหายของข้อมูลหรือการหยุดชะงักทางธุรกิจ) อันเป็นผลมาจากการใช้หรือการไม่สามารถใช้แอปพลิเคชัน ข้อมูล หรือข้อมูลการผจญภัย ไม่ว่าจะอยู่ภายใต้การรับประกัน สัญญา การละเมิด หรือทฤษฎีทางกฎหมายอื่นใด และไม่ว่า IMATIVE STUDIO จะได้รับแจ้งถึงความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าวหรือไม่ ในบางรัฐไม่อนุญาตให้ยกเว้นหรือจำกัดความรับผิดต่อความเสียหายโดยบังเอิญหรือความเสียหายที่ตามมา ในกรณีนี้การยกเว้นและการจำกัดความรับผิดข้างต้นจะไม่มีผลบังคับใช้กับคุณ และการยกเว้นและการจำกัดความรับผิดข้างต้นจะมีผลบังคับใช้เฉพาะในขอบเขตที่กฎหมายที่บังคับใช้อนุญาตเท่านั้น

การต่ออายุอัตโนมัติ (Auto-Renewal)

เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการเป็นสมาชิกแบบพรีเมียม ระบบจะต่ออายุให้โดยอัตโนมัติ (Auto-Renewal) โดยมีราคาและระยะเวลาการเป็นสมาชิกแบบพรีเมียม ดังนี้
– ระยะเวลา 7 วัน ราคา 139 บาท
– ระยะเวลา 1 เดือน ราคา 169 บาท
– ระยะเวลา 3 เดือน ราคา 479 บาท
– ระยะเวลา 6 เดือน ราคา 949 บาท
– ระยะเวลา 12 เดือน ราคา 989 บาท

การควบคุมการส่งออก คุณตกลงที่จะไม่ส่งออกส่วนใดๆ ของแอปพลิเคชันหรือผลิตภัณฑ์ใดๆ ไม่ว่าจากที่ใดก็ตาม ยกเว้นเป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับการส่งออก โดยต้องได้รับการอนุญาตและการอนุมัติครบถ้วนภายใต้กฎหมายดังกล่าว

การชดใช้ค่าเสียหาย คุณตกลงที่จะชดใช้และปกป้อง Imative Studio และผู้ให้อนุญาต รวมถึงผู้ให้อนุญาต ผู้ให้บริการ คู่ค้าช่องทางการขาย ซัพพลายเออร์ ผู้รับมอบหมาย บริษัทสาขา บริษัทในเครือ เจ้าหน้าที่ ผู้อำนวยการ พนักงาน ผู้ถือหุ้น ตัวแทน และผู้แทนของ Imative Studio และผู้ให้อนุญาต สำหรับความรับผิด การสูญเสีย การบาดเจ็บ (รวมถึงการบาดเจ็บที่ทำให้เสียชีวิต) การเรียกร้อง การดำเนินคดี ต้นทุน ค่าใช้จ่าย หรือการร้องเรียนในรูปแบบหรือลักษณะใดๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงค่าทนาย ซึ่งเกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการที่คุณใช้หรือมีแอปพลิเคชัน ข้อมูล หรือข้อมูลการผจญภัย

ระยะเวลา ข้อตกลงนี้มีผลบังคับใช้จนถึงเวลาที่ Imative Studio